08.10.2017., L.Rozentāls, 2Moz 20:1-4,7-9,12-20 “Kāpēc tika doti baušļi?”

Pastāsti citiem

Un Dievs runāja visus šos vārdus: “Es esmu Kungs, tavs Dievs, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes, no vergu nama! Lai tev nav citu dievu bez manis! Netaisi sev tēlus un atveidus ne no tā, kas debesīs augšā, ne no tā, kas uz zemes apakšā un ūdenī apakš zemes. Nelieto Kunga, sava Dieva, vārdu velti, jo Kungs neatstās nesodītu to, kurš velti lieto viņa vārdu! Atceries svētīt sabata dienu! Godā savu tēvu un māti, lai tavas dienas būtu ilgas tajā zemē, ko Kungs, tavs Dievs, tev dod. Nenogalini! Nepārkāp laulību! Nezodz! Nedod pret savu tuvāko melīgu liecību! Neiekāro sava tuvākā namu, neiekāro sava tuvākā sievu, vergu, verdzeni, vērsi, ēzeli – neko, kas ir tavam tuvākajam!” Un visa tauta redzēja pērkonus un uguņus, dzirdēja raga skaņu, un kalns bija dūmos – ļaudis nobijās, drebēja un nostājās iztālēm. Un viņi teica Mozum: “Runā tu ar mums, un mēs klausīsim, bet lai nerunā ar mums Dievs, ka mēs nemirstam!” Mozus teica tautai: “Nebīstieties, jo Dievs ir nācis jūs pārbaudīt, lai jūsu acis būtu pilnas viņa bijības, ka jūs negrēkotu!” (2Moz 20:1-4,7-9,12-20)

Pie Sinaja kalna, saņemdama baušļus, sāk rasties jauna veida sabiedrību. Ja Abrahāms bija jauna veida cilvēks iepretī lejupslīdei, par kuru lasām 1.Mozus grāmatas pirmajās vienpadsmit nodaļās, un pārstāvēja jauna veida ticību, tad Sinaja kalna atklāsme veidoja jauna veida sabiedrību. Tas bija nākamais apzinātais, mērķtiecīgais solis lielajā Dieva darbā. Tur dzima brīvība, kopība, solidaritāte, tur dzima iedīgļi Dieva valstībai, tam, kādu Dievs vēlas redzēt visu pasauli. Šis viens no centrālajiem Vecās Derības notikums ir kas nesalīdzināmi vairāk kā tikai kāda morāles kodeksa iedibināšana. Te sākās Dieva valstība – visas bibliskās atklāsmes mērķis – tādas pasaules, sabiedrības, kultūras izveidošanās, kurā valda Dieva nodoms, griba, vērtības, tādas pasaules tapšana, kurā nav ļaunums, nāves, vardarbības, kura spēj un grib sevī iekļaut visus cilvēkus, tā tapšana, kas vēl arī šobrīd daudziem šķiet kā nesasniedzama utopija.

Un pildīt baušļus nozīmē šo mērķi mīlēt, tam uzticēties, to veicināt.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: 2. Mozus grāmatas 20. nodaļa, 1. līdz 4., 7. līdz 9. un 12. līdz 20. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk