12.01.2017., U.Salna, Mk 2:1-12, “Otrā radīšana”

Pastāsti citiem

Visā Svēto Rakstu radīšanas stāstā viss, kas rodas, kas veidojas, viss, kas top par pasauli, vispirms sadzird Dieva uzrunu – Topi! Esi! Sācies! Arī cilvēks, ikviens cilvēks, vai viņš to apzinās, vai nē, ir daļa no radīšanas stāsta. Pats tavs Es ir atbalss Dieva mūžībā izrunātam Vārdam, jo taču tikai caur savu apziņu, caur savas dvēseles kustību tu esi dzīvs cilvēks. Dieva iecere ir Viņa valstība, kur cilvēka griba sakrīt ar Dieva prātu, kur cilvēks ir Dieva nodoma īstenotājs radītajā pasaulē, un vienlaikus arī šīs valstības liecinieks, sargātājs un pārvaldītājs, apveltīts ar radošu garu un ar visu iespējamo brīvību. Bet mēs arī zinām to, ko Bībele stāsta par tālāko – cilvēks viņam doto brīvību izmanto, lai izvēlētos nepaklausību Dievam. Senā pasaule, par kuru lasām Bībelē, ir pirmās radīšanas stāsts un gaita – kur viss aug un attīstās mijiedarbībā starp Dieva ieceri, Viņa likumu, to pasauli, kas nāk, no vienas puses, un cilvēka pretošanos, dumpi un atkrišanu, no otras. Tomēr viss nostājas savā vietā, viss noietais ceļš iegūst savu īsto jēgu vienā vēstures punktā – kad Dievs ļauj visai savai būtībai, savai dabai, savai personībai, gribai un varenībai iemiesoties vienā cilvēkā, kad Dievs pats nāk pie cilvēkiem kā Kristus, Jēzus no Nācaretes, lai turpinātu radīšanas darbu! Lai pārradītu dabiski iedzimto cilvēka prātu, apziņu, dvēseli un darītu to piederīgu Dieva valstībai, pasaulei, kas nāk; Dievs parāda ceļu laukā no dzīves salauztības, no naidpilnām attiecībām, no kalpības dažādām vājībām, aizspriedumiem, ceļu ārā no garīgas paralīzes, nespējas ieraudzīt savu dzīvi kā līdzdalīgu kādā bezgalīgi lielā, dzīvības pārpilnā pasaulē. Dievs to dara tāpat, kā pirmajā radīšanā – ar savu Vārdu. Tā ir otrā radīšana, tā ir pestīšana un durvis uz piederību Dieva valstībai. Un tas nav mazāk kā visas pasaules radīšana – Dieva aicinājums no neesamības esībā, kas izriet no pašas Viņa būtības. Dievs ir gaisma, un Viņā nav it nekādas tumsības, un tā ir vislielākā iedomājamā varenība un spēks – būt tīrai gaismai.

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Marka evaņģēlija 2. nodaļa, 1. līdz 12. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk