20.04.2017., U.Salna, Jņ 14:15-26, “Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet!”

Pastāsti citiem

Jāņa Evaņģēlija 14. nodaļas 22. pantā ir kāds jautājums, ko Jēzum uzdod Jūda Jēkaba dēls (ne Iskariots): “Kā tad tā? Mums Tu gribi sevi atklāt, bet pasaulei nē?”
Cik viegli mēs uzreiz aizejam līdzi šim jautājumam, pat šķietami pārmetumam, kuru turklāt izsaka ne jau nodevējs, bet gan draugs un sekotājs! Cik ļoti liels ir kārdinājums atbildēt Jūdam Jēzus vietā – jā, nu tā ir gan, īstenībā jau tikai mums, tikai savējiem Viņš atklājas, tikai mums ir Viņa apsolījums un glābšana!
Diemžēl, kā to rāda pieredze, tas ir drošs pirmais solis virzienā pretim tam, lai sāktu šķirot – ko tad nozīmē “mēs” un kas ir “pasaule”; nākamais solis ir aizvien vairāk demonizēt to, kas neatbilst paša izpratnei par “mūsējiem”. Tālākais vēsturē atkārtojas vienmēr no jauna. Nesaprotamais kļūst par upuri, un galu galā viss noved pie pūļa rēkoņas – “Sit krustā!”
Taču Jēzus nešķiro savējos un svešos, Viņš ir Glābējs ikvienam, visai pasaulei. Mīlestība pret Viņu, mīlestība savā starpā nav nosacījums tam, lai Viņš mūs mīlētu. Dievs pats pārpārēm dod to Garu, kurš nes dzīvību, uztur visu esamību un – ļauj sajust un sniegt mīlestību. Mīlēt citam citu, mīlēt Dievu izrādās nevis prasība, bet dāvana, svētība, kuras apsolījums ataust mācekļu atmiņā, uguns, kas aizdedzina viņu sirdis, spēks, kas liek celties līdz ar Augšāmcelto un nest šo Garu tālāk! Tas piepilda Kristus vārdus – Es dzīvoju un arī jūs dzīvosiet!
Mēs nevaram tiesāt un iztiesāt tos ceļus, kādos Dieva Gars ved savus bērnus pie Tēva. Bet mēs varam droši uzticēties tam, ka šo ceļu ir daudz – to rāda visa Baznīcas un pasaules vēsture. Vienus Dievs uzrunā caur noslēpumu un mistisku pieredzi, citiem tuvāka ir sekošana kādiem priekšrakstiem, vēl citi meklē Dieva tuvumu, kalpojot tuvākajam. Bet ir kaut kas, kas vieno gājējus visos ceļos, kas ved pie Dieva: tas Gars, kura auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Kā apustulis Pāvils raksta vēstulē galatiešiem – pret tādām lietām nav bauslības. Proti, tā priekšā jāapklust katrai tiesājošai balsij.

Lutera akadēmijas students Uģis Salna.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa, 15. līdz 26. pants.

Print Friendly
Lasīt tālāk