08.04.2015., I.Paičs, “Tempļa simbolika Kristus nāves un augšāmcelšanās stāstos”

Pastāsti citiem

Mācītājs: Indulis Paičs
Vakara sarunas par teoloģiju Rīgas Lutera draudzē 08.04.2015.

 

IZLĪGUMA DIENA JERUZALEMES TEMPLĪ
(3. Mozus grāmata, 16. nodaļa)

 

[1 Un Kungs sacīja Mozum pēc divu Ārona dēlu nāves, kad tie bija tuvojušies Kungam un miruši.]

 

2 Kungs teica Mozum: “Saki savam brālim Āronam, lai viņš jebkurā laikā neiet svētvietā aiz priekškara pie pārsega, kas pār šķirstu, – ka viņš nemirst! – jo pār šo pārsegu es parādos mākonī! 3 Tā Āronam jānāk uz svētvietu – ar vērsēnu grēku upurim un aunu sadedzināmajam upurim, 4 svētajos linu virssvārkos, lai linu īsbikses tam ir uz miesas, lai viņš ir sajozts ar linu jostu, apsējis linu turbānu – šīs ir svētās drānas! Lai mazgā ūdenī savu miesu un tad tās apvelk!

5 Lai prasa no Israēla dēlu sapulces divus āžus grēku upurim un vienu aunu sadedzināmajam upurim. 6 Lai Ārons pienes vērsi par grēku upuri sev pašam, lai veiktu izlīgumu par savu un sava nama grēku. 7 Lai ņem abus āžus un ved tos Kunga priekšā pie Saiešanas telts durvīm. 8 Par abiem āžiem lai Ārons met lozes – vienu lozi Kungam un vienu Azazēlam.

9 To āzi, kuram krīt loze Kungam, lai Ārons upurē par grēku upuri.

10 Āzi, kuram loze krīt Azazēlam, lai viņš dzīvu nostāda Kunga priekšā un, veicot izlīgumu par grēku, lai trenc to tuksnesī Azazēlam.

 

15 Un tad lai viņš nokauj grēku upura āzi par tautu un lai nes tā asinis aiz priekškara un dara ar tā asinīm, tāpat kā viņš bija darījis ar vērša asinīm – lai viņš slaka tās pār pārsegu un pārsega priekšā. 16 Tā lai viņš veic izlīgumu par grēku pret svētvietu Israēla dēlu nešķīstības dēļ, par viņu pārkāpumiem un grēkiem, un tāpat lai viņš dara ar Saiešanas telti, kas ir pie tiem viņu nešķīstības vidū. 17 Kad viņš iet svētvietā veikt izlīgumu par grēku, tad lai Saiešanas teltī nav neviena, kamēr viņš iznāk laukā, veicis izlīgumu par savu un sava nama grēku un visas Israēla sapulces grēku.

 

18 Tad viņš lai iet ārā pie altāra, kas Kunga priekšā, un veic izlīgumu par grēku pār to – ņem vērša asinis un āža asinis un ziež visapkārt altāra ragiem. 19 Pēc tam lai pār to septiņas reizes slaka ar pirkstu asinis – lai šķīsta to un svētī no Israēla dēlu nešķīstības.

 

20 Kad viņš veic izlīgumu par grēku pār svētvietu un Saiešanas telti, un altāri, tad viņš lai pieved dzīvo āzi. 21 Lai Ārons liek rokas dzīvajam āzim uz galvas un atzīst pār to visas Israēla dēlu vainas, visus viņu pārkāpumus un visus viņu grēkus – lai uzkrauj tos āzim uz galvas, un lai norīkots vīrs to aizdzen tuksnesī. 22 Lai āzis nes visas viņu vainas uz tukšu zemi, lai āzi aiztrenc tuksnesī!

 

23 Tad Ārons lai nāk uz Saiešanas telti, novelk linu drānas, kuras bija uzvilcis, iedams uz svētvietu, un atstāj tās tur. 24 Lai viņš mazgā miesu ūdenī, uzvelk savas drānas un iet upurēt sadedzināmo upuri par sevi un sadedzināmo upuri par tautu, un veic izlīgumu par savu un visas tautas grēku. 25 Grēku upura taukus lai viņš kvēpina uz altāra. 26 Tas, kurš aiztrenca āzi Azazēlam, lai mazgā savas drānas un mazgā miesu ūdenī, pēc tam viņš var ienākt nometnē. 27 Grēku upura vērsi un grēku upura āzi, kuru asinis tika pienestas, lai svētvietā veiktu izlīgumu par grēku, lai iznes ārpus nometnes un sadedzina ugunī to ādas, miesu un mēslus. 28 Tas, kas tos sadedzina, lai mazgā savas drānas un miesu ūdenī, pēc tam viņš var ienākt nometnē.

 

34 Šis lai jums ir mūžīgs likums – reizi gadā veiciet izlīgumu Israēla dēliem par visiem viņu grēkiem.

VAI VIENĪGI ASIŅU UPURIS DOD GRĒKU PIEDOŠANU?

 

Kristiešu vidū bieži ir izplatīts pārpratums, ka grēku piedošana (izlīgums ar Dievu, Dieva sniegtā apžēlošana) ir iespējama tikai tad, kad tikušas izlietas asinis. Nereti tas tiek izmantots kā arguments, kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta.

Tomēr patiesībā VD izpratnē grēku piedošanai asiņaini upuri nav nepieciešami. Upuri ir drīzāk zīme sakārtotām attiecībām ar Dievu, nevis to sakārtošanas līdzeklis.

 

Sal.pam. 15:8 “Ļaundaru upuris Kungam riebj, taisno lūgšana viņam tīk.”

Upuris nepadara ļaundari taisnu, gluži otrādi! Atgriezies cilvēks Dievam patīk.

 

Hoz. 14:2-3 “Atgriezies, Israēl, pie Kunga, sava Dieva, jo vainās tu esi klupis! Turieties cieši pie vārda un atgriezieties pie Kunga, sakiet viņam: piedod visas vainas un ņem par labu – ne ar vēršiem mēs atmaksāsim, bet ar mūsu lūpām.”

                Nevis upuris, bet grēku nožēla un lūgšana ved pie piedošanas.

 

Ps. 141:2 “Lai mana lūgšana atzīta tavā priekšā par kvēpināmo upuri, mana delnu pacelšana par vakara upuri”

Nevis upuris, bet patiesa lūgšana ir Dievam tīkama dāvana.

 

2.Lku.7:14 “Kad… mana tauta, kas saukta manā vārdā, zemosies un lūgs – meklēs mani un atgriezīsies no sava ļaunā ceļa –, tad es no debesīm uzklausīšu tos, piedošu viņu grēkus un dziedēšu viņu zemi”

Piedošana tiek dota atgriešanās un lūgšanas dēļ.

 

2. Sam. 12:13 “Dāvids teica Nātānam:“Es esmu grēkojis pret Kungu!” Nātāns atbildēja Dāvidam: “Kungs gan noņem tavu grēku – tu nemirsi.””

Piedošana seko nožēlai, nevis upurēšanai.

 

Ps. 32:5 “Es atzinos savā grēkā un neslēpu savu vainu, es teicu: atzīšos Kungam savos noziegumos! Tad tu man piedevi mana grēka vainu.”

 

Ec. 18:21-23 “Ja ļaundaris novērsīsies no grēkiem, ko darījis, ja ievēros visus manus likumus, ja darīs tiesu un taisnību – tāds dzīvos un nemirs! Pārkāpumi, ko darījis, netiks tam pieminēti, un viņš dzīvos taisnības dēļ, ko darījis! Vai tad ļaundara nāve tīksmina mani, saka Kungs Dievs, nevis viņa novēršanās no ļaunā ceļa, ka tas dzīvotu?!”

 

Jer. 36:3 “Varbūt Jūdas nams sadzirdēs, kādu ļaunumu es tiem esmu nodomājis darīt, un viņi vēl atgriezīsies no sava ļaunā ceļa, un es piedošu viņu vainas un grēkus.”

 

Jes. 55:7 “Lai ļaundaris pamet savas gaitas un nekrietnais savus nodomus, lai atgriežas pie Kunga, tad viņš apžēlos to, nāciet pie mūsu Dieva – viņa piedošana ir plaša.”

 

Dan. 4:24 “Tādēļ, ak, ķēniņ, lai mans padoms tev tīk – tu atsvabinies no grēkiem, darīdams taisnību, un no negantības, apžēlodamies par nabagiem! Varbūt tava labklājība nemitēsies.”

 

Īj. 22:22-23 “Pieņem taču mācību no viņa mutes, liec viņa vārdus pie sirds! Ja tu atgriezies pie Visuvarenā – tiksi atjaunots.”

 

Sal. pam. 16:6 “Žēlastība un patiesība apklāj pārkāpumu, un, kas Kungu bijā, tas patveras no ļauna.”

 

Jes. 1:18-19 “Nu nāciet un norēķināsimies, saka Kungs, ja jūsu grēki būtu kā purpurs, tie būs balti kā sniegs, ja tie būtu karmīnsārti, tie balos kā vilna – ja vien jūs gribēsiet klausīt, tad baudīsiet zemes dāsnumu.”

Print Friendly
Lasīt tālāk