09.02.2015., I.Paičs, “Es esmu Vīna Koks, jūs – zari…”

Pastāsti citiem

Kristīgās meditācijas lekciju cikls “Septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā”

Mācītājs: Indulis Paičs

 

Teksts pārdomām pirms nākamās lekcijas:

 

(1) K Ā Z A S    K Ā N Ā

 

Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām.

Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja: “Tiem nav vīna.” Tad Jēzus viņai atbildēja: “Sieviete, kāda man daļa par to? Mana stunda vēl nav atnākusi.” Viņa māte sacīja kalpotājiem: “Ko vien viņš jums saka, to dariet!”

Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja: “Piepildiet traukus ar ūdeni!” Un viņi tos piepildīja līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja: “Tagad smeliet un nesiet mielasta pārraugam.” Un viņi to aiznesa.

Kad mielasta pārraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, – viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja, – tad mielasta pārraugs sauc līgavaini un viņam sacīja: “Ikviens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un, kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim.”

Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. (Jņ. 2:1-11)

 

Paralēle citos evaņģēlijos:

No šā laika Jēzus sludināja: “Atgriezieties no grēkiem; Debesu valstība ir klāt.” (Mt.4:17).

[Precīzāks tulkojums: “Mainiet savu domāšanu – Dieva valdīšana ir šeit un tagad.”]

 

ES ESMU VĀRDS:

Kristus saka: ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. (Jņ.15:5)

 

NOSLĒPUMS pārdomām:

Kad tieši ūdens pārtapa vīnā?

(Norāde: Kā garšoja dzēriens mielasta pārrauga kausā?)

Ko nozīmē šis notikums mūsu dzīvē?

 

Print Friendly
Lasīt tālāk