16.02.2015., I.Paičs, “1.zīme – Kāzas Kānā”

Pastāsti citiem

Kristīgās meditācijas lekciju cikls “Septiņas zīmes Jāņa evaņģēlijā”

Mācītājs: Indulis Paičs.

 

Teksts pārdomām pirms nākamās lekcijas:

 

(2) G A L M I N I E K A     D Ē L A     D Z I E D I N Ā Š A N A

 

Tad Jēzus atkal nāca Galilejas Kānā, kur viņš ūdeni bija pārvērtis vīnā.

Un bija kāds ķēniņa galminieks, kuram Kapernaumā bija slims dēls. Izdzirdis, ka Jēzus ir atnācis no Jūdejas uz Galileju, tas nāca pie viņa un lūdza, lai viņš noietu un dziedinātu viņa dēlu, kas bija pie miršanas.

Tad Jēzus viņam sacīja: “Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat.” Ķēniņa galminieks viņam sacīja: “Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst!” Jēzus tam sacīja: “Ej, tavs dēls ir dzīvs!” Cilvēks noticēja vārdiem, ko sacīja Jēzus, un aizgāja.

Viņam vēl ejot, pretī nāca viņa kalpi un tam pavēstīja: “Tavs dēls ir dzīvs!” Tad viņš tiem vaicāja, kurā brīdī dēlam kļuvis labāk. Tie viņam sacīja: “Vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstāja.” Tad tēvs saprata, ka tas noticis brīdī, kad Jēzus viņam sacīja: “Tavs dēls ir dzīvs!”

Un viņš kļuva ticīgs pats un viss viņa nams.

Šī bija jau otrā zīme, ko Jēzus darīja, no Jūdejas atnācis Galilejā.

(Jņ. 4:46-54)

 

Paralēle citos evaņģēlijos:

Kad Jēzus iegāja Kapernaumā, pie viņa pienāca kāds centurions un lūdza: “Mans kalps guļ mājās paralizēts un briesmīgi cieš.” Jēzus tam sacīja: “Es iešu un viņu dziedināšu.” Bet centurions atbildēja: “Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā; dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie – kareivji; kad vienam es saku: ej, – tas iet, un citam: nāc, – viņš nāk, un savam kalpam: dari to, – viņš dara.”

To dzirdēdams, Jēzus izbrīnījās un sacīja tiem, kas viņam sekoja: “Patiesi es jums saku: ne pie viena Israēlā es tādu ticību neesmu atradis. Un es jums saku: daudzi nāks no austrumiem un rietumiem un sēdēs kopā ar Ābrahāmu, Īzaku un Jēkabu Debesu valstībā, bet Valstības dēli tiks izgrūsti ārā tumsībā; tur būs vaimanas un zobu griešana.”

Tad Jēzus sacīja centurionam: “Ej, lai tev notiek, kā tu esi ticējis!”

Un kalps tapa vesels tanī pašā stundā. (Mt. 8:5-13)

 

ES ESMU VĀRDS:

Kristus saka: ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. (Jņ.10:11)

 

NOSLĒPUMS pārdomām:

Kad tieši Jēzus “deva pavēli” galminieka dēlam kļūt veselam?

Ko nozīmē šis notikums mūsu dzīvē?

Print Friendly
Lasīt tālāk