29.01.2014, L.Rozentāls, “Toma evaņģēlijs – 20. gadsimta neparastais atradums”

Pastāsti citiem

Ciklā “Vakara sarunas par teoloģiju” mācītāja Linarda Rozentāla lekcija par 20. gadsimta neparasto atradumu – Toma evaņģēliju.
Rīgas Lutera draudze, 29.01.2014. Mācītājs Linards Rozentāls.

Fragmenti no Toma evaņģēlija

Šie ir slepenie vārdi, kurus sacīja dzīvais Jēzus un kurus pierakstīja Didims Jūda Toms.
I
1. Un viņš teica: „Tas, kurš atradīs šo vārdu jēgu, nebaudīs nāvi.“
2. Jēzus teica: „Tas, kurš meklē, lai nepārstāj meklēt iekams nav atradis. Un kad viņš atradīs, viņš būs satriekts; un kad viņš būs satriekts, viņš būs pārsteigts un valdīs pār visu.“
13. Jēzus teica saviem mācekļiem: „Salīdziniet mani ar kaut ko un pasakiet, kam es līdzinos.“ Sīmanis Pēteris teica viņam: „Tu esi kā taisnīgs eņģelis.“ Matejs teica viņam: „Tu esi kā vieds filozofs.“ Toms teica viņam: „Ak skolotāj, mana mute ir pavisam nespējīga pateikt, kam tu esi līdzīgs.“ Jēzus teica: „Es neesmu tavs skolotājs. Jo tu esi apreibis un piedzēries no mana mutuļojošā avota, ko es esmu izmērījis.“
Un viņš paņēma Tomu, noveda malā un pateica viņam trīs vārdus. Kad Toms atgriezās, biedri viņam jautāja: „Ko Jēzus tev sacīja?“
Toms viņiem teica: „Ja es jums pateikšu kaut vienu no vārdiem, ko viņš mans sacīja, jūs pacelsit akmeņus un metīsit man, bet no akmeņiem izies uguns un jūs aprīs.“
18. Mācekļi teica Jēzum: „Pastāsti mums, kādas būs mūsu beigas.“
Jēzus teica: „Vai jūs esat atraduši sākumu, ka meklējat beigas? Redziet, beigas būs tur, kur ir sākums. Svētīts ir cilvēks, kurš stāv sākumā. Tikai viņš iepazīs beigas un nebaudīs nāvi.“
19. Jēzus teica: „Svētīgs ir tas, kurš bija pirms radās.”
24. Viņa mācekļi jautāja: „Parādi mums vietu, kur tu esi, jo mums tā ir jāsameklē.“
Viņš tiem atbildēja: „Lai klausās tas, kam ir dzirdīgas ausis! Gaismas cilvēka iekšpusē ir gaisma un viņš apgaismo visu pasauli. Ja viņš nespīd, tad ir tumsa.“
33. Jēzus teica: „To, ko tu dzirdi ar savu ausi, pasludini citiem no saviem jumtiem.
Jo neviens neiededz gaismekli un neliek to zem groza, nedz arī kāds to liek slēptuvē. Patiesi, viņš to liek uz paliktņa, lai visi, kas ieiet un iziet, redzētu tā gaismu.“
50. Jēzus teica: „Ja cilvēki jums jautā: „No kurienes esat nākuši?“ sakiet viņiem: „Mēs esam nākuši no gaismas, no vietas, kur gaisma rodas pati no sevis un kur tā pati parādās savā vaigā.“ Ja viņi jums saka: „Kas jūs esat?“, sakiet: „Mēs esam viņa bērni, un mēs esam dzīvā Tēva izredzētie.“ Ja viņi jums vaicā: “Kādas ir jūsu Tēva zīmes?“ sakiet viņiem: „Tā ir kustība un miers.““
61. Jēzus teica: „Divi gulēs gultā: viens nomirs, otrs dzīvos.“
Salome teica: „Kas tu esi, cilvēk, kā dēls? Tu esi kāpis manā guļvietā un ēdis no mana galda.” Jēzus teica viņai: „Es esmu tas, kurš ir nācis no tā, kurš ir nedalīts. Man dots tas, kas pieder manam Tēvam.“ „Es esmu tava mācekle.“ „Tādēļ es saku — ja kāds iztukšojas, viņš piepildīsies ar gaismu, bet ja viņš būs sadalīts, viņš piepildīsies ar tumsu.“
77. Jēzus teica: „Es esmu gaisma, kas apspīd visu. Es esmu viss: no manis nāk viss un pie manis viss atkal atgriežas. Pārcērt koka pagali — es tur esmu; pacel akmeni — un tu mani atradīsi tur.“
108. Jēzus teica: „Tas, kurš dzer no manas mutes, kļūs man līdzīgs. Es pats kļūšu par šo cilvēku — tad viņam tiks atklāts apslēptais.“

II
3. Jēzus teica: „Ja tie, kas tevi vada, tev saka „skaties, Valstība ir debesīs,“ tad putni tevi apsteigs. Ja tie tev saka „tā ir jūrā,“ tad zivis ir tur pirms tevis. Taču Valstība ir tevī un ārpus tevis. Kad jūs iepazīsiet sevi, tad jūs tiksiet pazīti un tad jūs sapratīsiet, ka esat dzīvā Tēva bērni. Bet ja jūs sevi nepazīstat, tad dzīvojat nabadzībā un tad jūs esat nabadzība.“
51. Viņa mācekļi viņam teica: „Kad nāks miers mirušajiem un kad nāks jauna pasaule?“
Viņš tiem atbildēja: „Tas, ko jūs gaidāt, ir jau atnācis, bet jūs to neatpazīstat.“
113. Viņa mācekļi teica viņam: „Kad nāks Valstība?“ „Tā nenāk, kad to gaida. Netiks teikts „Skaties, te!“ vai „Skaties, tur!“. Tiešām — Tēva Valstība plešas pāri zemei, un cilvēki to neredz.“

III
4. Jēzus teica: „Vecs cilvēks neminstināsies jautāt mazam bērnam, kuram tikai septiņas dienas, par vietu dzīvē. Un šis cilvēks dzīvos. Jo daudzi pirmie būs pēdējie un viņi kļūs viens.“
22. Jēzus redzēja zīdaiņus, kas tika zīdīti. Viņš teica mācekļiem: „Šie zīdaiņi ir līdzīgi tiem, kas ieiet Valstībā.“ Mācekļi viņam jautāja: „Vai mums, lai iekļūtu Valstībā, jākļūst par zīdaiņiem?“ Jēzus viņiem teica: „Kad jūs divus pārveidojat par vienu un kad jūs iekšējo pārveidojat par ārējo, un ārējo kā iekšējo, un augšējo kā apakšējo, un kad jūs padarāt vīrieti un sievieti par vienu veselu tā, lai vīrietis nebūtu vīrietis un sieviete nebūtu sieviete, kad jūs ierīkosit acis acu vietā un roku rokas vietā, un kāju kājas vietā, un tēlu tēla vietā, tad jūs ieiesit Valstībā.“

IV
14. Jēzus viņiem teica: „Ja jūs gavējat, jūs vēlāk grēkosit; ja jūs lūdzaties, jūs tiksit notiesāti; ja jūs dodat žēlastības dāvanas, jūs kaitējat savam garam. Kad jūs ierodaties svešā zemē un ejat mājvietās, ja cilvēki jūs pieņem, ēdiet to, ko jums dod un ārstējat neveselos starp viņiem. Jo tas, kas ienāk jūsu mutē, jūs nesamaitās; bet, tas, kas iziet no jūsu mutes, jūs samaitās.“
28. Jēzus teica: „Es nostājos pasaules vidū, un parādījos tiem miesā. Es redzēju visus viņus piedzērušos un neatradu nevienu no viņiem izslāpušu. Mana dvēsele noskuma cilvēku bērnu dēļ, jo viņu sirdis ir aklas un neredz, ka tukši viņi ienāk pasaulē, un arī tukši tiecas to atstāt. Bet pagaidām viņi ir piedzērušies. Kad viņi noraidīs savu vīnu, tad viņi nožēlos.“
56. Jēzus teica: „Tas, kurš ir iepazinis pasauli, ir atradis līķi. Un tas, kurš atradis līķi, – pasaule nav viņa cienīga.“
70. Jēzus teica: „Ja jūs to radāt sevī, tad tas, kas jums pieder, jūs izglābs. Ja jūsos nav tā, tad, tas, kas jums trūkst, jūs nonāvēs.“
80. Jēzus teica: „Tas, kurš ir iepazinis pasauli, ir atklājis ķermeni, un tas, kurš ir atradis ķermeni, – pasaule nav tā cienīga.“
114. Sīmanis Pēteris teica viņiem: „Lai Marija mūs atstāj, jo sievietes nav dzīves cienīgas!“
Jēzus teica: „Skaties, es viņu vadīšu, lai padarītu viņu par vīrieti, tad viņa varēs kļūt par dzīvu garu, līdzīgu jums, vīriešiem. Jo katra sieviete, kas kļūst par vīrieti, ieies Debesu valstībā.”

© Elijas nams.
Tulkojums no angļu valodas ar precizējumiem no vācu un krievu valodas.

Print Friendly
Lasīt tālāk